O nas

 

Jesteśmy młodą i prężnie rozwijającą się organizacją zbudowaną na solidnych, ponad stuletnich, fundamentach. Jako organizacja pożytku publicznego funkcjonujemy od 2015 roku, ale jako ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością już od 1977 roku. Jednak historia tego miejsca sięga aż 1913 roku, odkąd to Bracia Bonifratrzy z Krakowa zakupili od Karola Sławeńskiego ziemię pod uprawę tak aby zapewnić sobie zaplecze produktów rolnych dla Szpitala prowadzonego do dziś przy ul. Trynitarskiej w Krakowie. Zakładając tym samym Konwent Ojców Bonifratrów Konary-Zielona.

Gdy Bonifratrzy dotarli na Zieloną rozpoczęli wieloletnią budowę tego miejsca tak aby służyło ono najbardziej potrzebującym. Dziś kontynuujemy to dzieło tworząc Bonifraterską Fundację Dobroczynną. Nasze zadania to przede wszystkim pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością (głównie intelektualną i zaburzeniami psychicznymi), ale od kilku lat tworzymy także ofertę dla najmłodszych. Chcemy aby nasza Fundacja była miejscem integracji, otwartym na wzajemne poznawanie się różnych osób, na różnych poziomach funkcjonowania.

Historyczne zdjęcia:

 

Naszym celem bowiem jest nie tylko tworzenie jak najlepszych warunków do rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością ale także czynny udział w przełamywaniu stereotypów wobec tychże a także aktywny ich udział w życiu społeczności lokalnej. Także dlatego organizujemy liczne: imprezy okolicznościowe, wyjazdy integracyjne, projekty (w tym europejskie), kiermasze i wystawy. Wszystkie te wydarzenia mają za zadanie umożliwić naszym podopiecznym, wspólnocie lokalnej i wszystkim ludziom o otwartych sercach wspólne zapoznanie się i współpracę.

Aktualne zdjęcia:

Nasza codzienna praca jest oparta na czterech podstawowych filarach. Tymi filarami są ośrodki dzienne – Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zakład Aktywności Zawodowej oraz całodobowy – Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn chorujących psychicznie. W nich na co dzień fachową pomoc i wsparcie otrzymuje blisko 190 osób z niepełnosprawnością. Są to osoby, które często ze względu na miejsce swojego zamieszkania, mają utrudniony dostęp do fachowej pomocy.

Olbrzymim walorem tego miejsca (popularnie określanym jako “Konary-Zielona”) jest jego położenie. Zaledwie 20 min od Krakowa i 10 min od popularnej „Zakopianki” znajduje się zaciszne miejsce, pełne kwiatów, łąk i sadów, w którym można się zakochać! To jak ono wygląda to nie tylko zasługa samych walorów przyrodniczych ale także pracy osób z niepełnosprawnościami, którzy w ramach swojej rehabilitacji zawodowej wraz z terapeutami, dbają nie tylko o naszą zieleń ale także o zwierzęta. Od lat bowiem funkcjonuje u nas Stajnia na Zielonej“, która jest zarówno hotelem dla koni jak i miejscem nauki i jazd rekreacyjnych, na które serdecznie zapraszamy. Dodatkowym efektem pracy naszych podopiecznych jest ekologiczna żywność oraz produkty pochodzenia pszczelarskiego, które można u nas zakupić wspierając przy tym rehabilitację osób z niepełnosprawnością.

Chcesz poczytać więcej. Można przeczytać Nasz Statut. Zapraszamy.

Będąc u nas można skorzystać z mapy, którą specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy!

Cele działalności Naszej Fundacji:

  1. Prowadzenie działalności charytatywnej i charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony i promocji zdrowia, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego i innej działalności społecznej;
  2. Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony równych praw osób niepełnosprawnych bądź zagrożonych wykluczeniem społ., dostępu tychże do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw aktywności obywatelskiej i odpowiedzialności społecznej;
  3. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych w tym w wieku emerytalnym, chorych, dzieci i młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogich oraz osób w trudnej sytuacji życiowej i niesamodzielnych oraz rodzin, w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, sportu i kultury fizycznej w tym wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w tym mającego na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauki, edukacji w tym edukacji przez sztukę, oświaty i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem edukacji społecznej w zakresie wsparcia społecznego i ochrony zdrowia, promocji i organizacji wolontariatu, organizacji wypoczynku dorosłych dzieci i młodzieży, działalności na rzecz integracji, reintegracji i inkluzji zawodowej i społecznej;
  4. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  5. Działalność w zakresie opieki duchowej w tym promowania, organizowania i wspierania rozwoju zespołowej opieki duszpasterskiej i duchowego wsparcia na rzecz chorych, podopiecznych, ich rodzin i posługującego personelu.