Warsztat terapii zajęciowej » O Warsztacie

O Warsztacie Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Konwencie Bonifratrów rozpoczął działalność w 2000. roku. W zajęciach uczestniczy 45. osób niepełnosprawnych, którym istniejące dysfunkcje uniemożliwiają pełną samodzielność społeczną oraz podjęcie pracy zawodowej.
Realizując zadania rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej placówka pełni zasadniczą rolę w przezwyciężaniu problemów i barier uniemożliwiających pełnowartościowe funkcjonowanie podopiecznych w społeczeństwie.
Działalność bieżąca Warsztatu Terapii Zajęciowej jest finansowana ze środków PFRON-u oraz Starostwa Powiatu Krakowskiego.
Podstawowym warunkiem przyjęcia jest posiadanie wskazań do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawartych w Orzeczeniu Komisji do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Konieczne jest również zameldowanie na terenie Powiatu Krakowskiego.
Swoją działalnością warsztat obejmuje mieszkańców pięciu gmin.
Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez różne formy aktywności w pracowniach terapeutycznych.