Fundacja » Projekty » Projekty Zakończone » Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

Nasza placówka realizuje grant pn. Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi grant z zakresu B (zakup sprzętu do kontaktu online). W ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej  w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Wartość grantu wynosi 8240,00 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 21.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”  jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.