Fundacja » Projekty » LETITBE » Zaczynamy działania projektowe LETITBE!

Pomimo globalnego postępu w dziedzinie edukacji społecznej i zawodowej, osoby niepełnosprawne nadal należą do grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji w społeczeństwie europejskim. Spowodowane jest to licznymi barierami, które znacznie ograniczają dostęp do edukacji i zatrudnienia. Edukacja cyfrowa stwarza szansę, dzięki której można te bariery pokonać ułatwiając dostęp osób niepełnosprawnych do rynku pracy oraz społeczeństwa, jednocześnie wzmacniając ich w ich prawach i czyniąc z nich aktywnych obywateli. Promowanie innowacyjnych programów edukacyjnych funkcjonuje jako wsparcie umiejętności związanych z zatrudnieniem i poprawą jakości życia osób niepełnosprawnych. Wspomagane technologie udostępniane osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i społeczności podsuwają rozwiązania, które sprzyjają uczestnictwu i integracji społecznej generując pozytywny wpływ na uczenie się, nauczanie, relacje międzyludzkie i środowisko pracy.

Projekt LETITBE odpowiada na te potrzeby i możliwości, stwarzając program nauczania z 9 programami e-learningowymi dla dorosłych osób niepełnosprawnych, zwiększające umiejętności w zakresie zatrudnienia, umiejętności socjalizacyjnych oraz samodzielnego korzystania z zasobów cyfrowych. Projekt LETITBE jest kontynuacją projektu DESKTOP, dlatego stworzone programy zostaną udostępnione w aplikacji mobilnej „Mefacilyta Desktop”.  Osoby niepełnosprawne aktywnie zaangażują się w promowaniu swoich praw w społeczeństwie, wzmacnianiu wiary w siebie podczas relacji międzyludzkich. W trakcie trwania projektu powstanie także nowy protokół dla nauczycieli edukacji dorosłych określający wspólne procedury promocji i wdrażania praw uczniów niepełnosprawnych w klasie i środowisku uczenia się.

Edukacja włączająca jest jednym z priorytetowych obszarów "Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia" na lata 2016-2020. . Dzięki takim rozwiązaniom edukacyjnym, nisko wykwalifikowani dorośli niepełnosprawni zwiększą swoją konkurencyjność w kierunku osiągnięcia wyższych kwalifikacji i możliwości zatrudnienia.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zatem czeka Nas wiele pracy!! Już w krótce więcej informacji.

Bądźcie z nami! Będziemy Was na bieżąco informować o naszych postępach!