Fundacja » Projekty » Lepszy WIDOK - Wsparcie, Informacja, Doradztwo,Kompetencje dla Opiekunów Osób Zależnych

Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Supported by the Cooperation Fund Foundation within the „Paths of cooperation – support for entities implementing international cooperation" project co-financed from the European Social Fund under the Operational Programme Knowledge Education Development.

 

Projekt "Lepszy WIDOK - Wsparcie, Informacja, Doradztwo, Kompetencje dla Opiekunów Osób Zależnych" realizowany jest w ramach projektu  „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową" przez Lidera:Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. w Partnerstwie z następującymi instytucjami: Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska spółka z o.o., Bonifraterska Fundacja Dobroczynna oraz z Partnerem zagranicznym: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha-Milosrdnýchbratří - Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
 
CEL PROJEKTU: Wdrożenie do 30.11.2020 do praktyki działania  Partnerów przetestowanego modelu doradztwa dla opiekunów osób zależnych, w efekcie opracowania modelu takiego doradztwa oraz realizacji szkoleń kompetencyjnych dla doradców opiekunów, w rezultacie których 30 osób uzyska kompetencje umożliwiające świadczenie efektywnej pomocy informacyjno-doradczej dla opiekunów osób zależnych.