Fundacja » Projekty

Projekt Erasmus Plus „Prawa ważna sprawa! Refleksja na temat wspierania aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w życiu społecznym”2016-05-09

Lights on Rights, czyli „Prawa ważna sprawa!”
Projekt Erasmus Plus „Prawa ważna sprawa! Refleksja na temat wspierania aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w życiu społecznym” jest częścią strategii Unii Europejskiej dotyczącej rozwijania świadomości dotyczącej praw osób z niepełnosprawnością. To strategiczne partnerstwo w projekcie angażuje uczestników z Hiszpanii, Polski, Słowenii, Węgier oraz Szwecji.


Głównymi celami projektu są:

  • Informowanie i promowanie Konwencji ONZ dotyczącej praw osób niepełnosprawnych oraz o zapisach w niej zawartych;
  • Promocja poszanowania praw człowieka, identyfikacja obszarów problematycznych, opracowanie strategii informacyjnych poprzez edukację oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
  • Zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie poznawania, zrozumienia i wykorzystania swoich praw.

Jedną z integralnych części projektu są badania jakościowe świadomości dotyczących praw osób niepełnoprawnych. Ocena stanu wiedzy o prawach zakłada sprawdzenie zarówno osób z niepełnosprawnością intelektualną  jak i ich najbliższego otoczenia:  pracujących z nimi profesjonalistów i krewnych.

Narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety składający się z 2 części zasadniczych tj. skali odczuwalności dyskryminacji ludzi z niepełnosprawnością intelektualna (ID) i kwestionariusza na temat praw osób niepełnosprawnych oraz metryczki.

W ramach projektu badanie zostanie przeprowadzone dwukrotnie. Pierwsze miało miejsce na początku projektu w Styczniu 2016. W badaniu wzięło udział 120 osób związanych z Bonifraterską Fundacją Dobroczynną. Zostali oni poproszeni o wypełnienie kwestionariusza ankiety, aby sprawdzić poziom wiedzy oraz postrzeganie  praw osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce.

Wśród badanych wyróżniono 3 różne grupy dla których przygotowano osobne kwestionariusze: osoby niepełnosprawne intelektualnie, krewni osób niepełnosprawnych oraz profesjonaliści na co dzień współpracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Drugie badanie na tej samej próbie badawczej w ramach ewaluacji projektu zostanie przeprowadzone  w Marcu 2017.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety.

Skala odczuwalności dyskryminacji przez ludzi z niepełnosprawnością intelektualną -odpowiedzi poszczególnych grup badawczych.

Grupa badawcza została poproszona o ocenę twierdzenia. Zastosowana została skala Likerta która dopasowana została do percepcji osób niepełnosprawnych. Do wyboru przez badanych były odpowiedzi: zdecydowanie się zgadzam, zgadzam się, nie zgadzam się, zdecydowanie się nie zgadzam oraz nie wiem, którym dla ułatwienia towarzyszyły obrazki kciuka

 

                                            

 

 

Kwestionariusz na temat praw osób niepełnosprawnych- odpowiedzi poszczególnych grup badawczych.

Grupa badawcza została poproszona o potwierdzenie lub zaprzeczenie dotyczące zdań twierdzących opisujące osoby niepełnosprawne.

 

powrót do listy aktualności