Fundacja » Projekty

Prawa ważna sprawa!2017-07-03

Refleksja na temat wspierania aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w życiu społecznym.

Projekt Erasmus Plus „Prawa ważna sprawa! Refleksja na temat wspierania aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w życiu społecznym” Jest częścią strategii Unii Europejskiej w sprawie Niepełnosprawności. Ponadto 2015 był rokiem, w którym zostaliśmy poinformowani o zaleceniach Komitetu ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Europie. Przy tym projekcie staraliśmy się „oświetlić” prawa, podkreślając ich znaczenie, nauczać o ich wartości.

Obecny stan rzeczy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną to fakt, że ich pełna inkluzja społeczna i aktywne obywatelstwo nie są jeszcze rzeczywistością, ale stanowią dopiero wyzwanie na przyszłość.  Wdrożona już polityka usuwania barier fizycznych (głównie architektonicznych) nie została rozszerzona o pokonanie barier mentalnych.
Wszystkie innowacyjne modele wsparcia sugerują, że osoby niepełnosprawne intelektualnie, obecnie będące odbiorcami wsparcia, muszą stać się współtwórcami wspólnego dobra.

Nasz projekt dostarczył odpowiedzi na potrzebę dalszego postępu w pełnym korzystaniu z praw tak, aby nasi niepełnosprawni intelektualnie uczniowie mieli aktywną rolę w tym procesie, obejmującym tysiące obywateli europejskich. Chcemy by byli nie tylko odbiorcami, ale także twórcami, oferującymi swoje doświadczenia, refleksje, kreacje... ich głos. W przeciwieństwie do izolacji w swojej grupie lub środowisku, by byli uczestnikami otwartych forów, dzielili się swoimi doświadczeniami i opiniami oraz angażowali się w osobiste dialogi z osobami niepełnosprawnymi z całej Europy.
Program Erasmus Plus oferuje możliwość kształtowania tego ruchu. W celu refleksji i głosu program zwiększa możliwości wymiany doświadczeń. Dla osób niepełnosprawnych, ta ponadnarodowa wymiana edukacyjna oznaczała nie tylko okazję do rozwijania doświadczenia, ale także zapewniła właściwe wykonywanie ich praw, mobilność, wolność, możliwość transportu i równego traktowania, innymi słowy Pełnego Obywatelstwa.

Nasze cele skierowane do uczestników projektu, ich krewnych i profesjonalistów były następujące:
- poszerzanie świadomości o Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością i zawartymi w niej zaleceniami dla Europy;
- promowanie poszanowania praw człowieka w małych, średnich i dużych środowiskach, wykrywanie sytuacji wrażliwych na dyskryminację, opracowanie strategii nauczania i propagowania aktywnego obywatelstwa;
- powiększanie ilości działań opierających się na uczestnictwie osób niepełnosprawnych intelektualnie;
- poprawa, jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną;
- ustanowienie synergii pomiędzy różnymi partnerami krajowymi i forami europejskimi.

Beneficjentami projektu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w różnych sytuacjach życiowych, związane z 5 instytucjami z krajów partnerskich, (Hiszpania, Węgry, Słowenia, Polska i Szwecja) wśród nich istnieją grupy, które już są włączane do rynku pracy, a część grup jest dopiero szkolona w tym celu. Niektórzy z nich są aktywni i uczestniczą w warsztatach zawodowych, edukacyjnych czy rozwijających umiejętności społeczne. Inni, na co dzień objęci są opieką instytucjonalną i całe dnie spędzają w obrębie swoich placówek, będąc bardzo zależni od pomocy i wsparcia innych. Dlatego każdy z partnerów przygotowując zajęcia dostosowywał ich treść i typ do możliwości i zainteresowań osób w nich uczestniczących.
W ciągu dwóch lat trwania projektu uczestniczyło w nim przeszło 400 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Odbyło się w tym czasie 53 różnych zajęć i aktywności zaprojektowanych specjalnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy podróżowali wspólnie z profesjonalistami na spotkania organizowane przez każdy z krajów partnerskich.

Ogólny program działań został sprawdzony i zatwierdzony przez wszystkich 5 partnerów.
Działania zostały dostosowane tak by przedstawić prawa w trakcie: warsztatów lingwistycznych, warsztatów poznawania narzędzi cyfrowych, warsztatów dotyczących umiejętności edukacyjnych i społecznych, warsztatów i konkursów plastycznych oraz szkoleń zawodowych. Dzięki realizacji tych zajęć uzyskaliśmy konkretne materialne efekty, które można zbadać i bezpośrednio docenić.  Uzyskaliśmy także wyniki niematerialne, które mają związek z wartościami, inkluzją społeczną i dobrobytem osób niepełnosprawnych intelektualnie, obejmujących wszystkie te działania, które pomagają zbudować bardziej szanujące i sprzyjające integracji środowiska lokalne.
Ważnym elementem naszego projektu była praca nad usamodzielnianiem osób z niepełnosprawnością i zdobywanie doświadczenia w środowisku lokalnym. Szczególny nacisk kładziono również na podkreślanie wagi prawa do pracy i na włączenie się w dorosły świat.

Nasze publikacje powstałe w trakcie trwania projektu to:
- Metodyczne wytyczne dotyczące promowania praw Obywatelskich, które pomagają rozpowszechniać naszą wiedzę i programy pracy zdobyte w trakcie trwania projektu dla innych zainteresowanych ośrodków i profesjonalistów z całej Europy;
- Skomputeryzowana baza danych umożliwiająca badanie wpływu projektu na osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich bezpośrednie środowisko. Powstała na podstawie kwestionariuszy dotyczących wiedzy o prawach i percepcji dyskryminacji.

Wszyscy partnerzy tworzą część wspólnoty i instytucji na szczeblu europejskim, dlatego też wywarliśmy duży wpływ na tysiące ludzi poprzez proaktywną inkluzję i uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej oraz na forach reprezentacji osób niepełnosprawnych. Promowaliśmy także projekt na arenie politycznej: w ratuszach miejskich, w parlamentach narodowych, poprzez rzeczników praw obywatelskich.

Nasze cele były ambitne, od gromadzenia potrzebnych informacji poprzez ich analizę do realizacji działań.
W ciągu 24 miesięcy wdrożyliśmy działania dotyczące wszystkich naszych celów, przezwyciężając trudności i ograniczenia, zachęcając do uczestnictwa, a jednocześnie szanując tempo nauki naszych uczestników oraz dając im nadzieję na przyszłość. Wierzymy, że prawa to ważna sprawa!

 

 

ERASMUS PLUS 2015  - 2015-1-ES01-KA204-015532

powrót do listy aktualności