Fundacja » Projekty

Potrzeba realizacji2016-08-11

Wypracowanie Podstaw Regionalnego Systemu Wynajmu Rowerów Elektrycznych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako narzędzie wsparcia ekologicznej mobilności w województwie Małopolskim

Potrzeba realizacji przedstawianego projektu została zdefiniowana się w wyniku dyskusji poświęconej koncepcji rozwoju sytemu wynajmu rowerów w skali ponadlokalnej jako innowacyjnej usługi mogącej być realizowanej przez Fundację w modelu ekonomii społecznej dając zatrudnienie podopiecznym Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej. Okazuje się, że w innych krajach Unii Europejskiej od pewnego czasu realizowane są projektu tworzenia lokalnych atrakcji i produktów turystycznych oraz zróżnicowanego dostępu dla transportu ekologicznego dla osób w podeszłym wieku, czy nie w pełni sprawnych. Skłoniło to inicjatorów projektu do poszukiwań instytucji i organizacji w Europie zainteresowanych tematem elektromobilności rowerowej.
Projekt wpisał się w cele strategiczne sformułowane w strategii Rozwoju województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, strategie sektorową w zakresie ochrony środowiska województwa Małopolskiego oraz polityki krajowe i europejskie w tym zakresie. Celem strategicznym w strategii rozwoju województwa małopolskiego jest wspieranie i promowanie różnorodnych inicjatyw, mających na celu kształtowanie proekologicznych postaw i świadomości w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju.
W ramach kluczowych działań strategia wymienia m.in.: poprawę jakości powietrza oraz ochronę środowiska przed hałasem komunikacyjnym i komunalnym, regionalną politykę energetyczną, edukację obywatelską w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie i promocję postaw proekologicznych. Przedstawiany projekt wpisuje się także w działania na rzecz realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w tym działania edukacyjne i promocyjne zachęcające do korzystania z transportu rowerowego (…) Parlament Europejski w rezolucji dnia 6 maja 2010 r „mając na uwadze, że pojazdy elektryczne stanowią znaczącą innowację o dużym potencjale rynkowym, szczególnie w długiej perspektywie (…), mając na uwadze, że pojazdy elektryczne przyczyniają się do priorytetów UE 2020 w zakresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oraz promowania bardziej ekologicznej i konkurencyjnej gospodarki efektywniej wykorzystującej zasoby (…), zwraca się do Komisji i państw członkowskich o ustanowienie warunków niezbędnych dla is8tnienia jednolitego rynku pojazdów elektrycznych”. Zwraca również uwagę, że „rozwój pojazdów elektrycznych należy umiejscowić w ramach przyszłej polityki zrównoważonej mobilności – w której kluczowe znaczenie mają m.in. ograniczenie wypadków, wykorzystanie przestrzeni, zmniejszenie zatłoczenia, całkowita konsumpcja energii, emisje CO hałasu i gazów – podkreślając, że rozwój „elektrycznej mobilności” powinien obejmować samochody i rowery elektryczne, tramwaje, pociągi itp. (…) oraz wzywa państwa członkowskie do rozwijania koniecznej długoterminowej polityki fiskalnej na rzecz promowania energooszczędnych ekologicznych pojazdów”. W celu osiągnięcia założeń rezolucji, PE rekomenduje wdrażanie przez państwa członkowskie pakietów zachęt i innych bodźców stymulujących do nabywania pojazdów elektrycznych.

powrót do listy aktualności