Fundacja » O nas » Statut

STATUT
BONIFRATERSKIEJ FUNDACJI
DOBROCZYNNEJ


Rozdział I - Postanowienia ogólne


Art. 1

1.Bonifraterska Fundacja Dobroczynna zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez kościelną osobę prawną: Dom Zakonny w Konarach-Zielonej noszącym nazwę Konwent Ojców Bonifratrów pw. Świętego Józefa, zwany w dalszej części Statutu Fundatorem.
2. Akt Notarialny ustanowienia Fundacji Repertorium A Numer 5796/2013 został sporządzony w dniu 26 września 2013 r. przez Notariusza Tomasza Kumickiego w Kancelarii Notarialnej Tomasza Kumickiego, Mateusza Olszewskiego, Spółka Cywilna 30-040 Kraków, ul. Królewska 23/1.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego w tym ustawy o stosunku Państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeksu Prawa Kanonicznego, Statutów Generalnych Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego oraz niniejszego Statutu.
4.Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik do niniejszego Statutu.


Art. 2


1. Fundacja jest osobą prawną. Osobowość prawną Fundacja uzyskuje z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
2.Fundacja może rozpocząć działania po podpisaniu aktu ustanowienia Fundacji i złożeniu wniosku o jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
5. Fundacja jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
6. Fundacja jest organizacją społeczną.
7.Fundacja może ustanawiać tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym, nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji w tym w szczególności dla członków Rady Ekspertów.


Art. 3


1.Siedzibą Fundacji jest miejscowość Konary, gmina Mogilany w powiecie krakowskim, w Województwie Małopolskim.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


Art.4


1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony
2.Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej,
3. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

 

Rozdział II — Cele i zasady działania Fundacji


Art. 5


Celami Fundacji jest:
1. Prowadzenie działalności charytatywnej i charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony i promocji zdrowia, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego i innej działalności społecznie lub gospodarczo użytecznej, na rzecz:
    1) osób niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz chorych i w trudnej sytuacji życiowej,
    2) rodziny,
    3) młodzieży,
    4) dzieci.
2. Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony równych praw osób niepełnosprawnych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, dostępu tychże do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw aktywności obywatelskiej i odpowiedzialności społecznej;
3. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych w tym w wieku emerytalnym, chorych, młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogich oraz osób w trudnej sytuacji życiowej i niesamodzielnych oraz rodzin, w sferze:
    1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
    2) sportu i kultury fizycznej w tym wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej,
    3) turystyki i krajoznawstwa w tym mającego na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania    polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
    4) nauki, edukacji w tym edukacji przez sztukę, oświaty i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem edukacji społecznej w zakresie wsparcia społecznego i ochrony zdrowia,
    5) promocji i organizacji wolontariatu,
    6) organizacji wypoczynku dorosłych, dzieci i młodzieży,
    7) działalności na rzecz integracji, reintegracji i inkluzji zawodowej i społecznej,
4. działalności w zakresie opieki duchowej w tym promowania, organizowania i
wspierania rozwoju zespołowej opieki duszpasterskiej i duchowego wsparcia na rzecz chorych, podopiecznych, ich rodzin i posługującego personelu,
5. rozwijanie i wspieranie opieki integralnej w myśl postanowień i zaleceń zawartych w dokumentach Kurii Generalnej Zakonu Bonifratrów,
6. promocja i rozwój idei Rodziny św. Jana Bożego,
7. Propagowanie i pogłębianie formacji duchowej i religijnej opartej na wartościach Zakonu Bonifratrów, w tym zwłaszcza wśród osób współpracujących z Zakonem, którym ten zespół wartości jest bliski,
8. propagowanie wiedzy o Zakonie Bonifratrów. Jego Świętych i błogosławionych, przybliżanie wiedzy o misji, charyzmacie i historii Zakonu oraz prowadzonej działalności charytatywno-opiekuńczej i społecznie użytecznej w Polsce i na świecie,
9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji, zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
10. Pomoc techniczna, szkoleniowa, informacyjna lub finansowa dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 201 Or. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego określonych ustawą. Szczególnym celem w tym zakresie jest integrowanie partnerów skupionych wokół podnoszenia pozamedycznych standardów opieki, opieki nad osobami starszymi, chorymi psychicznie, wykluczonymi oraz osobami niepełnosprawnymi, standardów ochrony zdrowia, pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz szeroko rozumianego wolontariatu i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego,
11. Promowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności poprzez przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego,
12. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza o charakterze wolontariatu,, samopomocy i wspierania osób i rodzin niesamodzielnych,
13. Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz pożytku publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego,
14. Podejmowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju działań oraz wymiany informacji z zakresu ochrony zdrowia, pomocy i polityki oraz ekonomii społecznej,
15. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a w szczególności wspieranie polityki społecznej Polski i Unii Europejskiej w zakresie opieki długoterminowej w tym na rzecz przewlekłe chorych w domach i ich rodzin, opieki paliatywnej i hospicyjnej, pomocy osobom niesamodzielnym oraz innych aspektów opieki zdrowotnej oraz wsparcia socjalnego,
16. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
17. Tworzenie i rozwijanie nowych form wsparcia socjalnego i podmiotów pomocy
Społecznej,
18. prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie zgodnym z wymienionymi w Statucie celami Fundacji,
19. Nie wymieniona wcześniej, działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) na rzecz ogółu społeczności.


Art. 6


Określone w Artykule 5 cele Fundacji mogą być zmienione poprzez ich wykreślenie gdy cele te przez Fundację nie są realizowane w sposób ciągły i trwały lub nie są realizowane przez okres dwóch lat. Zmiana celów może polegać także na wprowadzeniu nowych celów, które obejmować będą szeroko rozumianą opiekę społeczną w tym opiekę zdrowotną, pomoc ludziom albo obszar kultury, sztuki lub nauki. Zmiana następuje poprzez zmianę Statutu.


Art. 7


1. Fundacja będzie realizować swoje cele w szczególności, poprzez:
    1) prowadzenie instytucji pomocy społecznej w pomieszczeniach i na terenach będących własnością Konwentu Ojców Bonifratrów pw. św. Józefa w Konarach- Zielonej oraz wspieranie i koordynowanie działań w zakresie pomocy społecznej w Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów;
    2) organizowanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych,
    3) organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych;
    4) organizowanie i prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
    5) Organizowanie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych,
    6) organizowanie i prowadzenie innych placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo- terapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 09.06.201 lr. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn.zm.);
    7) pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, starszych lub innych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
    8) upowszechnianie dobrych praktyk organizacji pozarządowych i dobrych praktyk
partnerstw międzysektorowych w zakresie rozwijania systemowych form opieki nieprofesjonalnej i wolontariatu w środowisku opieki długoterminowej nad osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi,.
    9) integrowanie środowiska szeroko rozumianej opieki długoterminowej w tym paliatywnej i hospicyjnej oraz wszelkich obszarów niesamodzielności i wykluczenia społecznego,
  10) prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w tym prowadzenie punktów konsultacyjno-terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych,
  11) prowadzenie punktów diagnostyczno-konsultacyjnych dla osób starszych, w wieku emerytalnym i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  12) prowadzenie działań wspierających rodzinę w tym dzieci i młodzież,
  13) organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, rękodzieła i innych, wystaw, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych dedykowanych głównie dla osób niepełnosprawnych i ich sprawnych rówieśników, osób chorych i starszych, albo z ich udziałem oraz dla profesjonalistów ochrony zdrowia i pomocy społecznej i z ich udziałem;
  14) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, starszymi lub chorymi oraz z ich rodzinami,
  15) ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych lub chorych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych lub chorych, organizowanie, prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej;
  16) prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych;
  17) propagowanie aktywności obywatelskiej i rozwijanie solidarności międzypokoleniowej, ułatwianie aktywności społecznej osób starszych i osób w wieku emerytalnym,
  18) organizacja wydarzeń integracyjnych,
  19) organizowanie i prowadzenie warsztatów, świetlic, kół zainteresowań specjalistycznych i środowiskowych, ośrodków samopomocy i innych dla osób starszych i osób w wieku emerytalnym,
  20) rozwijanie i świadczenie wysokiej jakości usług informacyjnych, doradczych i edukacyjnych w obszarze opieki długoterminowej, pracy socjalnej, ochrony zdrowia i wolontariatu w tym prowadzenie szkoleń w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
  21) tworzenie szkół średnich w tym zawodowych i szkól wyższych;
  22) organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na realizację celów statutowych,
  23) pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
  24) organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych,
  25) prowadzenie działalności leczniczej;
  26) finansowanie, budowa i prowadzenie ośrodków wypoczynkowo - terapeutyczno - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  27) finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacji placówek pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
  28) przyznawanie stypendiów w szczególności w celu umożliwienia nauki osobom niepełnosprawnym;
  29) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie utworów osób niepełnosprawnych albo osób chorych oraz prowadzenie sprzedaży prac osób niepełnosprawnych,
  30) organizowanie wolontariatu oraz organizowanie pomocy z udziałem wolontariatu, a także działania polegające na promocji i upowszechnianiu idei wolontariatu w Polsce i za zagranicą jak również propagowanie wolontariatu wśród różnych grup społecznych oraz organizowanie spotkań wolontariuszy, różnych akcji wspierających wolontariat w tym w środkach masowego przekazu, innych wydawnictwach, w tym wydawanych przez Fundację;
  31) organizowanie szkoleń, instruktażu, wykładów z zakresu rehabilitacji, leczenia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, praw i przywilejów dotyczących osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz osób starszych,
  32) promocję sportu i turystyki osób niepełnosprawnych oraz starszych w tym organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych letnich i zimowych;
  33) organizowanie i prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej oraz podejmowanie realizacji zadań w zakresie interwencji kryzysowej dla osób uwikłanych w przemoc domową i rodzin zagrożonych patologią,
  34) prowadzenie domów seniora oraz centrów senioralnych;
  35) realizację wspólnych projektów w zakresie działań w sferze zadań pożytku publicznego z innymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  36) pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji publicznych, firm i osób prywatnych w Polsce i zagranicą;
  37) zbieranie i przekazywanie środków na cele kultu religijnego;
  38) organizowanie rekolekcji, dni skupienia, nabożeństw, pielgrzymek i innych zgrupowań mających na celu pogłębianie formacji religijnej,
  39) realizacja projektów i programów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i z ich udziałem,
  40) współpracę z organami administracji publicznej prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w tym poprzez udział w realizacji zadań publicznych na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, umów o dotację i innych;
  41) upowszechnianie wiedzy o niesamodzielności, niepełnosprawności i chorobach przewlekłych i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej, zakładach pracy oraz osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  42) przyznawanie grantów na promocje i wdrażanie dobrych praktyk w obszarze rozwoju i integracji opieki długoterminowej w tym opieki domowej z udziałem rodzin i na ich rzecz, rozwijania struktur wolontariatu oraz wsparcia społecznego;
  43) prowadzenie opieki domowej dla osób przewlekle chorych i osób starszych oraz edukację kadr dla potrzeb opieki domowej oraz wsparcia rodzin z osobami przewlekle chorymi i starszymi
  44) przyznawanie i finansowanie nagród i stypendiów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym niepełnosprawnych oraz osób uzdolnionych;
  45) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek prowadzonych przez Zakon Bonifratrów w Europie i świecie,
  46) współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji,
  47) tworzenie i prowadzenie hosteli i mieszkań chronionych;
  48) rozwój współpracy z uczelniami wyższymi w tworzeniu studiów stacjonarnych i podyplomowych w zakresie opieki duszpasterskiej i wsparcia duchowego chorych, podopiecznych i ich rodzin oraz posługującego personelu;
  49) Prowadzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu wiedzy na temat zjawisk społecznych, w szczególności różnego rodzaju patologii, ubóstwa, niesamodzielności, wykluczenia społecznego.
  50) wspieranie i współdziałanie w realizacji celów Bonifraterskiej Szkoły Szpitalnictwa w Polskiej Prowincji Zakonu Bonifratrów,
  51) realizowanie we współpracy z Kurią Prowincjalną i Koordynatorami wdrażania w Prowincji Polskiej dokumentu Kurii Generalnej „Zarządzanie w duchu charyzmatu”,
  52) uczestniczenie w prowadzeniu przez Prowincję Polską Zakonu Bonifratrów we współpracy z Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II, Szkoły Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego w Krakowie.
  53) rozwijanie innych form działalności charytatywno-opiekuńczej wymienionych w art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn.zm.) oraz innej działalności, której celem jest realizacja celów Fundacji,
2. Działalność wskazana w niniejszym artykule prowadzona jest w sferze działalności pożytku publicznego.
3. Określone w niniejszym artykule sposoby realizacji celów Fundacji mogą być zmieniane poprzez zmianę niniejszego Statutu.


Rozdział III - Majątek i dochody Fundacji


Art. 8


1. Majątek Fundacji stanowi:
  1) przekazany przez Fundatora i określony w akcie fundacyjnym:
      a) wkład pieniężny w kwocie 5 000 zł (pięć tysięcy zł), przy czym, z powyższej kwoty, kwotą przeznaczoną na osiąganie celów Fundacji, o których mowa w art. 5 Statutu będzie kwota 4.000,00 zł cztery tysiące zł), zaś majątkiem przeznaczonym na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z postanowieniami statutu Fundacji będzie kwota 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz
        b) wkład rzeczowy stanowiący własność rzeczy ruchomych wymienionych w załączniku do aktu ustanowienia Fundacji o wartości 404.801,50 zł (słownie: czterysta cztery tysiące osiemset jeden złotych pięćdziesiąt groszy) na dzień 26 września 2013r. stanowiące fundusz założycielski Fundacji

  2) majątek pozyskany przez Fundację w toku jej działania w szczególności środki finansowe, nieruchomości i ruchomości

  3) inne prawa majątkowe i niemajątkowe nabyte w toku działalności przez Fundację, w szczególności środki uzyskane z odsetek z lokat bankowych, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych, darowizn, spadków oraz innych źródeł dochodu, które w pierwszej kolejności winny być przeznaczone na osiąganie celów Fundacji, zaś na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z postanowieniami statutu mogą być przeznaczone, jeśli umożliwi to lub ułatwi osiągnięcie celów Fundacji oraz jest to zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.
2. Fundacja ma prawo korzystać w celu prowadzenia działalności określonej w Statucie z przekazanych jej przez Fundatora budynków i innych nieruchomości na zasadach określonych w odrębnej umowie.


Art. 9


1. Każda działalność Fundacji może być prowadzona zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie.
2. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.
3. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.


Art. 10


1. Dochodami Fundacji są:
    1/ krajowe i zagraniczne darowizny, spadki i zapisy;
    2/ dotacje, subwencje osób prawnych oraz granty;
    3/ dochody z kwest, imprez publicznych, prywatnych oraz ze zbiórek;
    4/ dochody z zysku z lokat bankowych;
    5/ dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
    6/ dochody z festiwali, koncertów, konferencji, konkursów oraz licytacji;
    7/ nawiązki przyznawane przez właściwy organ;
    8/ świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art.448 KC,
    9/ dochód z działalności gospodarczej Fundacji.
2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na statutowe cele Fundacji oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.


Rozdział IV - Działalność Gospodarcza


Art. 11


1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z przeznaczeniem uzyskanego z tego tytułu dochodu na cele statutowe Fundacji oraz na prowadzenie działalności gospodarczej. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Podejmując decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, Zarząd Fundacji określa w uchwale, szczegółowy zakres działalności gospodarczej oraz formę wykonywania tej działalności.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w rozmiarach służących realizacji jej celów.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
    1) Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych (PKD 01.43.Z),
    2) Chów i hodowla drobiu (PKD 01.47.Z),
    3) Chów i hodowla pozostałych zwierząt (PKD 01.49.Z),
    4) Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt działalność mieszana (PKD 0I.50.Z),
    5) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61 .Z),
    6) Działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD - 01.63.Z)
    7) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
    8) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z),
    9) Drukowanie gazet (PKD 18.11 .Z),
  10) Pozostałe drukowanie (PKD - 18.12.Z),
  11) Działalność związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
  12) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
  13) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD - 18.20.Z),
  14) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),
  15) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów = tytoniowych (PKD 47.11 .Z)
  16) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD -Z).
  17) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
  18) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),
  19) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z), ......
  20) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
  21) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),
  22) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z),
  23) Pozostała sprzedaż prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
  24) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD - 55.10.Z),
  25) Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe (PKD - 55.20.Z),
  26) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna ( PKD-56.29.Z)
  27) Wydawanie książek (PKD - 58.11 .Z),
  28) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
  29) Pozostała działalność wydawnicza (PKD - 58.19.Z),
  30) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
  31) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
  32) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych (PKD - 62.09.Z),
  33) Przetwarzanie danych i zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
  34) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
  35) Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  36) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD -68.20.Z),
  37) wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i-medycznego (PKD-71.40.Z),
38) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. (PKD - 72.20.Z),
  39) Działalność agencji reklamowych (PKD - .73,11.Z)
  40) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD – 73.20.Z)
  41) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD - 7 4.90.Z),
  42) usługi rehabilitacyjne, PKD-8 5.I 4. A,
  43) usługi pielęgniarskie i opieki medycznej (PKD-S5.14.C)
  44) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD85.5I.Z),
  45) Pozostałe formy edukacji artystycznej (PKD 85.5ż.Z),
  46) Działalność fizjoterapeutyczna i w zakresie hipoterapii (PKD 86.90.A),
  47) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
  48) Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; imprezy dla dzieci i dorosłych (PKD 92.34.Z),
  49) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.7I.Z),
  50) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
5. Działalność gospodarcza prowadzona jest w formie wyodrębnionej - przez zakłady i inne jednostki organizacyjne zwane dalej ,,zakładami". Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika (dyrektora) zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
6. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd. Zarząd Fundacji może jednak do prowadzenia działalności Fundacji powołać kierowników (dyrektorów) zakładów, którym zostanie udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej .

7. Fundacja może poprzez zmianę statutu, rozszerzyć lub ograniczyć działalność gospodarczą.

 

Art.12


1. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień Statutu.
2. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego.

 

Rozdział V - Uprawnienia nadzorcze

 

Art. 13

 

1. W imieniu Prowincji nadzór nad Fundacją sprawuje Prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Decyzje podejmowane przez Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego są w rozumieniu nin. Statutu decyzjami Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego.
2. Do kompetencji Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego w zakresie nadzoru należy :
    - powoływanie i odwołanie członków Rady Fundacji,
    - Udzielanie skwitowania członkom Rady Fundacji w każdym roku obrachunkowym w terminie do dnia 30 czerwca,
    - Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz wskazywanie Prezesa Zarządu,
    - zatwierdzanie strategii Fundacji,
    - wykonywanie wobec Fundacji lub jej organów innych czynności, których podjęcia przez Prowincjała wymagają przepisy obowiązujące Zakon Bonifratrów,
    - wydawanie organom Fundacji poleceń i podejmowanie decyzji w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zarządzaniu Fundacją
-wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań na które zgodnie z przepisami prawa kanonicznego wymagana jest zgoda Prowincjała
    - występowanie o wyrażenie przez inne kościelne osoby prawne zgody na zaciągniecie
zobowiązań, co do których przepisy prawa kanonicznego wymagają zgody tych osób,
    - wyrażanie zgody na zakup i sprzedaż przez fundację nieruchomości i ich obciążanie,
    - wyrażanie zgody na członkostwo Fundacji w spółce prawa handlowego oraz na założenie przez Fundację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki prawa handlowego,
    - wyrażanie zgody na połączenie się Fundacji z inną Fundacją,
    - wyrażanie zgody na podział Fundacji,
    - wyrażanie zgody na likwidację Fundacji,
    - zatwierdzanie Regulaminu rady Fundacji,
    - zatwierdzanie Statutu Fundacji i jego zmian.

 

Rozdział V - Organy Fundacji

 

Art.14.

 

Organami Fundacji są:
    - Fundator,
    - Rada Fundacji,
    - Zarząd Fundacji

 

Rozdział VI – Fundator

 

Art 15.

 

Do kompetencji Fundatora należy :
    - powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji.
    - wyrażanie zgody na członkostwo Fundacji w spółce prawa handlowego oraz na założenie
przez Fundację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki prawa handlowego,
    - Wyrażenie zgody na połączenie się Fundacji z inną Fundacją,
    - wyrażenie zgody na podział Fundacji,
    - wyrażanie opinii w sprawie strategii Fundacji,
    - wrażenie zgody na utworzenie przez Fundację Zakładu, Oddziału, Filii lub innej
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
    - zmiana Statutu,
    - wyrażenie opinii w sprawie likwidacji Fundacji,

 

Rozdział VII - Rada Fundacji

 

Art. 16

 

1. Rada Fundacji składa się z 3 członków.
2. Członków Rady Fundacji powołują: Fundator jednego członka, Prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego dwóch członków. Przewodniczącego Rady Fundacji wyznacza Prowincjał spośród powołanych do Rady Fundacji członków. Członków Rady Fundacji powołuje się na okres wspólnej Kadencji, która trwa 4 (cztery) lata. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z dniem podjęcia decyzji dotyczącej skwitowania dla członków Rady Fundacji w roku kalendarzowym, w którym kończy się okres 4 (czterech) lat.
3. Każdy członek Rady Fundacji może być wybierany po raz kolejny do Rady Fundacji,
chyba że naruszałoby to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji następuje oprócz przypadku opisanego w
ustępie 2, także wskutek rozwiązania Fundacji, śmierci członka, jego wykluczenia lub złożenia przez niego rezygnacji, a także w innych przydatkach wskazanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz wskutek upływu kadencji Rady Fundacji.
5. Prowincjał może w każdym przypadku odwołać każdego członka Rady Fundacji z członkostwa w Radzie z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, a Fundator
członka Rady Fundacji, którego powołał.
6. Członkowie Rady:
    a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
    b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ani za inne popełnione umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Członkowie Rady przed powołaniem winni złożyć na tę okoliczność
oświadczenie o niekaralności.
7. Tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin Rady Fundacji. Regulamin Rady Fundacji przyjmuje Rada Fundacji, a zatwierdza Prowincjał.


Art. 17


1. Członkowie Rady Fundacji mogą być za swą pracę wynagradzani przez Fundację. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prowincjał z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora,
2. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku,
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Prowincjała, Fundatora, Zarządu lub innych członków Rady.
4. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.
5. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji bez prawa głosu stanowiącego, chyba, że obrady Rady dotyczą bezpośrednio tego członka Zarządu. W takim przypadku członek Zarządu ma jedynie prawo do złożenia pisemnego lub ustnego oświadczenia podczas obrad Rady Fundacji bez prawa pozostania na obradach.
6. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz do żądania wyjaśnień od członków

 

Zarządu Fundacji oraz pracowników Fundacji.


Art. 18


Rada Fundacji podejmuje decyzję w formie Uchwał. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej dwóch członków. Przy równowadze głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Fundacji.


Art. 19


Do kompetencji Rady Fundacji należy:
    - nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych i w tym zakresie przeprowadzanie lub zlecenie przeprowadzenia co najmniej 1 raz na rok kontroli działalności Fundacji i prowadzonych przez nią ksiąg rachunkowych,
    - przyjmowanie sprawozdań z działalności Fundacji (merytorycznych), składanych przez Zarząd na podstawie ustawy o Fundacjach oraz udzielanie członkom Zarządu skwitowania,
    - przyjmowanie sprawozdań finansowych Fundacji, oraz podejmowanie decyzji w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami lub podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty,
    - zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Fundacji,
    - występowanie z wnioskami dotyczącymi zmiany celów Fundacji i sposobu realizacji działalności Fundacji lub opiniowanie takich wniosków
    - występowanie z wnioskami dotyczącymi zmiany zakresu działalności gospodarczej Fundacji lub opiniowanie takich wniosków;
    - zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
    - opiniowanie wieloletnich programów działania Fundacji oraz strategii Fundacji;
    - wyrażanie opinii w innych sprawach przedstawianych Radzie Fundacji przez Zarząd;
    - reprezentowanie Fundacji we wszystkich czynnościach prawnych podejmowanych pomiędzy Fundacją, a członkami Zarządu Fundacji,
    - wyrażanie opinii w sprawie wniosku Zarządu Fundacji na utworzenie przez Fundację Zakładu, Oddziału, Filii lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
    - wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Fundację kredytu,
    - wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Fundację zobowiązania na kwotę przekraczającą 250 000,-zł i opinii na zaciągnięcie zobowiązania, co do którego zgodę wyrazić musi Prowincjał lub inna kościelna osoba prawna zgodnie z przepisami kościelnymi,
    - wyrażanie zgody na uzyskanie przez Fundacje dotacji, subwencji lub inne dofinansowanie ze środków publicznych i z innych środków pomocowych, grantów i innych projektów rodzących zobowiązania Fundacji powyżej 200.000,-zł innych niż uzyskiwanych na finansowanie bieżącej działalności,
    - wyrażanie zgody na wystawianie weksli i udzielanie poręczeń,
    - wyrażanie zgody na udzielanie przez Fundację pożyczek,
    - wyrażanie zgody na wprowadzenie programu stypendialnego i ustalenie zasad przyznawania stypendium,
    - wyrażanie zgody na udzielenie przez Fundację pomocy finansowej dla potrzebujących ustalanie (zasad) regulamin wydawania pieniędzy,
    - wyrażanie opinii na kupno przez Fundację nieruchomości,
    - wyrażanie opinii na budowę przez Fundacje budynków,
    - wyrażanie opinii w sprawie sprzedaży przez Fundację nieruchomości i ich obciążanie,
    - wyrażanie opinii w sprawie uczestnictwa Fundacji w spółce prawa handlowego,
    - wyrażenie opinii w sprawie połączenia się Fundacji z inną Fundacją,
    - wyrażenie opinii w sprawie podziału Fundacji,
    - wyrażenie opinii w sprawie likwidacji Fundacji,
    - wyrażanie opinii w sprawie zmiany Statutu.

 

Rozdział VIII - Zarząd Fundacji

 

Art. 20

 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych organów Fundacji, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz
3. Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu Fundacji jest dla pracowników Fundacji kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy
4. Zarząd Fundacji składa się z jednej lub więcej osób i jest powoływany przez Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego w Krakowie, Kadencja i mandat . Powołując Zarząd wieloosobowy Prowincjał wskazuje Prezesa Zarządu Fundacji.
5. Jeżeli Zarząd Fundacji jest jednoosobowy Zarząd składa się z Prezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej Kadencji, która trwa 4 (cztery) lata. Mandat członków Zarządu wygasa z dniem 30 czerwca w roku kalendarzowym, w którym kończy się okres 4 (czterech) lat

6. Prowincjał ustala wynagrodzenie dla poszczególnych członków Zarządu oraz
podejmuje decyzję o przyznaniu członkom Zarządu nagród, premii bądź innych gratyfikacji.
7. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Prowincjała
8. Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje zgodnie z decyzją Prowincjała, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
9. Członkowie Zarządu Fundacji:
    a) nie mogą być członkami Rady Fundacji ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
    b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ani za inne popełnione umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Członkowie Zarządu Fundacji przed powołaniem winni złożyć na te okoliczność oświadczenie o niekaralności.

 

Art. 21

 

1. Tryb działania Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji. Regulamin Zarządu Fundacji przyjmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji działa na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego, wieloletnich programów działalności oraz na podstawie Strategii Fundacji.
3. Zarząd Fundacji sporządza sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Fundacji oraz inne sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Dla pomocy w przygotowaniu wieloletniego programu działalności i strategii Fundacji Zarząd Fundacji może utworzyć Radę Programową, do udziału, w której będzie mógł zaprosić członków Rady Ekspertów i członków wspierających. Jeżeli organizacja pracy Rady Programowej będzie tego wymagać, Zarząd Fundacji może opracować dla Rady Programowej Regulamin Działalności.
5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Fundacji. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

 

Art. 22

 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu Fundacji lub członek Zarządu Fundacji wspólnie z odpowiednio umocowanym pełnomocnikiem Fundacji.
2. Sprawozdania finansowe i z działalności Fundacji podpisują wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie umocowania może składać osoba upoważniona przez Zarząd Fundacji.
4. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu Fundacji lub pełnomocnik Fundacji.

 

Rozdział IX -Ograniczenia uprawnień członków
organów Fundacji i zakazy

 

Art. 23Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać za pełnienie funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.


Art, 24

 

1. Zabronione jest
    1) udzielanie pożyczek lub składanie zabezpieczeń zobowiązań dla członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, które z tymi osobami są związane stosunkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie);
    2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich.
    3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, Członków Zarządu i pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji.
    4) zakup towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady, Zarządu Fundacji i pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich i po cenach wyższych niż od osób trzecich.
    2. Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego artykułu są nieważne.


Rozdział X - Rada Ekspertów


Art. 25


1. Dla wspierania i promowania Fundacji Prowincjał może z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, powołać Radę Ekspertów.
2. Rada Ekspertów stanowi ciało opiniodawczo-doradcze Fundacji.
3. Członków Rady Ekspertów powołuje Prowincjał.
4. Członkowie Rady Ekspertów wykonują swoje zadania społecznie.
5. Celem Rady Ekspertów jest:
    a) wspieranie w każdy dozwolony sposób statutowych celów Fundacji,
    b) składanie wniosków do Zarządu Fundacji o objęcie działaniem Fundacji dziedzin nie objętych zakresem działania Fundacji i wskazywanie sposobów realizacji tego działania,
    c) służenie doświadczeniem i wiedzą w rozwoju Fundacji i realizacji jej celów.


Rozdział XI - Gospodarka Finansowa Fundacji


Art. 26


1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym i podatkowym Fundacji jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się 31 grudnia 2014 roku.
3. Działalność gospodarcza Fundacji jest wyodrębniona finansowo i organizacyjnie ze struktur Fundacji.
4. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w wydzielonych jednostkach organizacyjnych Fundacji.
5. Fundusz Założycielski Fundacji na dzień jej utworzenia wynosi 409.801,50 (czterysta cztery tysiące osiemset jeden złotych pięćdziesiąt groszy).
6. Fundacja może tworzyć i znosić inne fundusze i kapitały zgodnie z niniejszym statutem oraz zgodnie z przyjętą Polityką rachunkowości.
7. Dochód osiągnięty przez Fundację w, tym dochód ¿ działalności gospodarczej, przeznacza się na statutowe cele Fundacji oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.

 

Rozdział XII - Zmiana Statutu

 

Art. 27


1. Statut Fundacji może być zmieniony.
2. Zmiana Statutu Fundacji, następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora.
3. Zmiana Statutu Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Prowincjała Prowincji Polskiej
Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego i sporządzenia przez Zarząd tekstu jednolitego Statutu.


Rozdział XIII - Postanowienia końcowe


Art. 28

 

W każdym przypadku, gdy stosowanie postanowień nin. Statutu wymaga wykładni (interpretacji) jego przepisów, wykładnie Statutu należy przeprowadzić z uwzględnieniem celu Fundacji oraz postanowień ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn.zm.), przepisów prawa kanonicznego oraz Statutów Generalnych Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego.

 

Art. 29


1. Dla efektywnej poprawy realizacji celów Fundacji może ona połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

Art. 30

 

Fundacja ulega likwidacji:
    a. w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego majątku Fundacji.
    b. w razie osiągnięcia celów statutowych Fundacji.


Art. 31


Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji, ulegnie przekazaniu na rzecz Domu Zakonnego pw. Świętego Józefa w Konarach zgodnie z art. 59 .), ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn.zm.).

 

Art.32

 


1. Statut dla jego wejścia w życie wymaga zatwierdzenia przez Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego.
2. Statut sporządzono i podpisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach.
3. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn.zm.), oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące prowadzonej przez Fundację działalności.