Fundacja » O nas » Fundacja

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna została powołana przez Zakon Bonifratrów Aktem Notarialnym z dnia 26 września 2013 r, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 26 listopada 2013r.


Celem Fundacji jest :
1. Prowadzenie działalności charytatywnej i charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony i promocji zdrowia, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego
i innej działalności społecznie lub gospodarczo użytecznej, na rzecz:
1) osób niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz chorych i w trudnej sytuacji życiowej,
2) rodziny,
3) młodzieży,
4) dzieci.
2. Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony równych praw osób niepełnosprawnych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, dostępu tychże do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw aktywności obywatelskiej i odpowiedzialności społecznej;
3. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych w tym
w wieku emerytalnym, chorych, młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogich oraz osób w trudnej sytuacji życiowej i niesamodzielnych oraz rodzin, w sferze:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2) sportu i kultury fizycznej w tym wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej,
3) turystyki i krajoznawstwa w tym mającego na celu podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) nauki, edukacji w tym edukacji przez sztukę, oświaty i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem edukacji społecznej w zakresie wsparcia społecznego i ochrony zdrowia,
5) promocji i organizacji wolontariatu,
6) organizacji wypoczynku dorosłych, dzieci i młodzieży,
7) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej,
8) działalności w zakresie opieki duchowej w tym promowania, organizowania i wspierania rozwoju zespołowej opieki duszpasterskiej
i duchowego wsparcia na rzecz chorych, podopiecznych, ich rodzin
i posługującego personelu,
9) rozwijania i wspierania opieki integralnej w myśl postanowień i zaleceń zawartych w dokumentach Kurii Generalnej Zakonu Bonifratrów szczególnie w: Karcie Tożsamości, Duszpasterstwie w stylu św. Jana Bożego, Podręczniku formacji w zakresie filozofii i wartości Zakonu, i Zarządzaniu w duchu charyzmatu, jak też w kanonie 48 Statutów Generalnych,
10) promocji i rozwoju idei Rodziny św. Jana Bożego,
4. Pogłębianie formacji religijnej,
5. Propagowanie wiedzy o Zakonie Bonifratrów, Jego Świętych i błogosławionych, przybliżanie wiedzyo misji i historii Zakonu i informowanie o prowadzonych dziełach oraz realizowanych projektach,
6. 6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
7. Pomoc techniczna, szkoleniowa, informacyjna lub finansowa dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego określonych ustawą. Szczególnym celem w tym zakresie jest integrowanie partnerów skupionych wokół podnoszenia pozamedycznych standardów opieki, opieki nad osobami starszymi, chorymi psychicznie, wykluczonymi oraz osobami niepełnosprawnymi, standardów ochrony zdrowia, pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz szeroko rozumianego wolontariatu i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego;
8. Promowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności poprzez przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego;
9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza o charakterze wolontariatu , samopomocy i wspierania osób i rodzin niesamodzielnych;
10. Podejmowanie działań wspomagających rozwój organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz pożytku publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego;
11. Podejmowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju działań oraz wymiany
informacji z zakresu ochrony zdrowia, pomocy i polityki oraz ekonomii społecznej;
12. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a w szczególności wspieranie polityki społecznej Polski i Unii Europejskiej w zakresie opieki długoterminowej w tym na rzecz przewlekłe chorych w domach i ich rodzin, opieki paliatywnej i hospicyjnej, pomocy osobom niesamodzielnym oraz innych aspektów opieki zdrowotnej oraz wsparcia socjalnego;
13. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
14. Tworzenie i rozwijanie nowych form wsparcia socjalnego i podmiotów pomocy społecznej;
15. Prowadzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu wiedzy na temat zjawisk społecznych, w szczególności różnego rodzaju patologii, ubóstwa, niesamodzielności, wykluczenia społecznego.
16. Nie wymieniona wcześniej, działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) na rzecz ogółu społeczności.

Siedziba Fundacji:
Gmina Mogilany, Konary, ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany