Fundacja » Projekty » Nowy projekt Ideas against poverty!

Problem ubóstwa jest doskonale znany w całej Europie. Zgodnie ze statystykami liczba osób żyjących w warunkach poważnej deprywacji materialnej, nie mogąc pokryć szeregu potrzeb uznawanych za niezbędne do prowadzenia godnego życia, wciąż rośnie. Najbardziej zagrożone tym problemem są kobiety i dzieci. Znaczny odsetek osób zagrożonych ubóstwem deklaruje posiadanie jakiejś formy niepełnosprawności. Walka z wykluczeniem społecznym oraz promowanie sprawiedliwości społecznej i praw podstawowych od dawna stanowią kluczowe cele Unii Europejskiej. Wraz ze zmniejszeniem budżetów publicznych wymagane są partycypacyjne sposoby walki z ubóstwem. Dlatego podjęto próbę wdrożenia tematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie. Stąd też pomysł na projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej dotyczący edukacji i promowania rozwiązań przez osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Priorytetem projekt „IDeas against poverty” będzie upodmiotowienie i szkolenie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podjęte zostaną trzy działania, które zdefiniują proces osobistej i zbiorowej inicjacji: świadomość, organizacja i mobilizacja. Nasi uczniowie nie będą uczestniczyć z pozycji osób wrażliwych dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem, dopływów solidarności innych, którzy domagają się zmian dla siebie. Będą uczestniczyć jako obywatele świadomi otaczającej ich niesprawiedliwości społecznej, uczestnicząc wspólnie w walce z wykluczeniem społecznym, które dotyka tak wielu ludzi. Dodatkowo jako kolejny priorytet jest poprawa i rozszerzenie oferty wysokiej jakości możliwości kształcenia dostosowanych do potrzeb indywidualnych osób o niskich kwalifikacjach lub o niskich kwalifikacjach. Jednym z fundamentów naszego projektu będzie oferowanie wysokiej jakości innowacyjnych możliwości osobom, które nie były w stanie uzyskać kwalifikacji edukacyjnych w swojej biografii akademickiej i znajdują się w niekorzystnej sytuacji.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zatem czeka Nas wiele pracy!! Już w krótce więcej informacji.

Bądźcie z nami! Będziemy Was na bieżąco informować o naszych postępach!