Fundacja » Fundacja » Deklaracja Dostępności

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://bonifundo.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://bonifundo.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

Konary, Bonifraterska 11,

32-031 Mogilany

tel: (12) 270-40-02

e-mail: fundacja@bonifundo.pl

 

Strona internetowa http://bonifundo.pl/ jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 


Ułatwienia na stronie internetowej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-15

Oceny dostępności strony internetowej  http://bonifundo.pl/ dokonano na podstawie analizy jej zawartości. Ocenę dostępności architektonicznej dokonano na podstawie analizy sytuacji lokalowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Członek Zarządu: Natalia Gębka
e-mail: n.gebka@bonifundo.pl 
Telefon: (12) 270-40-02

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna posiada własny budynek.

  • Budynek posiada 3 wejścia . Wszystkie wejścia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków). Drzwi do budynku i pozostałe  drzwi wewnątrz budynku nie otwierają się automatycznie. 
  • Wszystkie pomieszczenia znajdują się w jednym budynku na 3 piętrach.. W budynku jest winda, która pozwala przemieszczać się na wszystkie piętra. 
  • Sekretariat pełniący funkcję dziennika podawczego znajduje się na 1 piętrze, na lewo wyjścia z klatki schodowej kierującej do wejścia od strony WTZ.
  • Do budynku i wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem