Fundacja » Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE2018-12-05

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Dom Pomocy Społecznej w Konarach, ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany, REGON: 123003121, NIP: 944 224 56 02, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty na dostawę chemii gospodarstwa domowego dla Domu Pomocy Społecznej w Konarach w 2019r.


Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest sprzedaż wraz z sukcesywnymi dostawami chemii gospodarstwa domowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej
w Konarach w 2019r. Ilość asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania określona została w formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym – załącznik nr 2.
Podane ilości produktów nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, mogą ulec zmianie w granicy ok. +/- 20% w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłoszenia roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena całego zamówienia – 100% cena.

Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i brutto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania.

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest także podanie sumarycznej wartości oferty. Wartość oferty powinna być określona w PLN w cenach netto i brutto.

Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca.

Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

 

Zakładany termin realizacji zamówienia: Sukcesywne dostawy w 2019r.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty na załączonym formularzu prosimy złożyć w siedzibie Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej, Konary, ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany, lub listownie na ten sam adres, lub mailowo na adres fundacja@bonifundo.pl do godz. 12:00 dnia 12.12.2018r (środa). Oferty złożone po godz. 12:00 w dniu 12.12.2018 r. nie będą rozpatrywane.

 

Załącznik 1

powrót do listy aktualności