Fundacja » Przetarg

Środki na walkę z Covid-19 w formie dotacji celowej2022-04-12

Dom Pomocy Społecznej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 41 331,00 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści jeden 00/100) pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Dziękujemy za udzielone wsparcie!

powrót do listy aktualności