Fundacja » Przetarg

MONITORING WIZYJNY NA TERENIE BONIFRATERSKIEJ FUNDACJI DOBROCZYNNEJ W KONARACH2018-07-09

Informujemy, że na terenie Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach stosowany jest MONITORING WIZYJNY od 25.10.2017roku. Oznacza to, że Fundacja nie wprowadza, ale kontynuuje monitoringO stosowaniu monitoringu  informują widoczne tabliczki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) przy  drzwiach wejściowych przed budynkiem Fundacji Domu Pomocy Społecznej jak i na korytarzach budynku tj.: przyziemie, parter, I piętro, II piętro.

                                                                                         

Administratorem danych osobowych jest Bonifraterska  Fundacja Dobroczynna  z siedzibą
w Konarach  ul. Bonifraterska 11 , 32-031 Mogilany    wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń ,  Fundacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie Wydział XII  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000487244  (dalej: my).

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez Inspektora RODO – ido@bonifundo.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznych,
 osób wykonujących pracę w Fundacji oraz mienia znajdującego się   na terenie Fundacji

 –podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez Administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym, osobom wykonującym pracę oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Administratora.

 Dane osobowe mogą być przekazywane organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 20 dni od dnia wizyty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody
na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem.

powrót do listy aktualności