Dom pomocy społecznej » Przebudowa DPS

Wysiłkiem pracy oraz otrzymaną pomocą od wielu życzliwych osób Dom uzyskał standaryzację. Jednakże pogarszanie się stanu technicznego budynku, a zarazem rosnące koszty utrzymania obiektu spowodowane niedostatkami w infrastrukturze mogłaby wywołać w przyszłości konieczność redukcji ilości miejsc dla mieszkańców, jakie placówka posiada, jak również pogorszenie ich warunków bytowych. Inwestycje w modernizację budynku są bardzo kosztowne, ale dość szybko się zwracają. Przygotowano projekty techniczne przebudowy domu i oszacowano wstępne koszty takiej inwestycji. Ponieważ Konwent Bonifratrów samodzielnie nie byłby w stanie zrealizować takiego projektu, wykorzystano nadarzającą się możliwość pozyskania środków z Budżetu Państwa i Unii Europejskiej.

Podjęte starania o fundusze unijne okazały się sukcesem i w dniu 07.06.2010 roku Konwent OO. Bonifratrów w Konarach (Konary –Zielona 21; 32-040 Świątniki Górne) zawarł z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości usług opieki społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej Konwentu OO. Bonifratrów w Konarach –Zielonej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Wartość projektu: 1  405  869,11 PLN
Wartość dofinansowania: 983  254,38 PLN w tym:
Unia Europejska: 835  766,22 PLN
Budżet Państwa: 147  488,16 PLN

W ramach programu przeprowadzane będą prace mające na celu poprawę stanu technicznego budynku. Prace budowlane prowadzone będą zarówno wewnątrz domu jak również na zewnątrz. Polecać one będą m.in. na ociepleniu budynku, modernizacji elewacji, wymianie okien, wymianie drzwi drewnianych na drzwi przeciwpożarowe, wymianie instalacji c.o. oraz wodno –kanalizacyjnej. Dzięki tym pracom Dom Pomocy Społecznej znacznie zaoszczędzi na ogrzewaniu i kosztach energii elektrycznej.
Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie na usługi społeczne, coraz częstsze choroby psychiczne oraz niezdolność osób bliskich do podejmowania opieki nad osobami chorymi lub niepełnosprawnymi powstała decyzja o modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Konarach miała jeszcze jeden cel - adaptację nieużywanej części Konwentu, dzięki której Dom będzie mógł służyć pomocą kolejnym 10 –ciu osobom, realizując konsekwentnie tym samym hasło Jana Bożego: „Bracia czyńcie sobie dobro, pomagając innym zyskuje się Niebo”. Dobro jest ciche, ale trwałe, a dzięki pracy z osobami wymagającymi opieki możemy liczyć na Miłosierdzie Boże, widzieć swoją miłość, kruchość oraz otrzymane Boże dary materialne jak również niematerialne.
 

Harmonogram wykonanych prac.

Czerwiec 2010

W tym miesiącu zgodnie z harmonogramem przystępujemy do pierwszych prac zmierzających do przebudowy i modernizacji Domu Pomocy Społecznej. Zaczęto już demontaż instalacji c.o. oraz grzejników. Prowadzone są równocześnie prace na II piętrze mające na celu przebudowę korytarza pod kontem dostosowania dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych.

Lipiec 2010

Nadal trwają prace na II piętrze oraz demontaż instalacji wodno- kanalizacyjnej w tym: demontaż rur kanalizacyjnych, zaworów czerpalnych, zaworów odcinających odpływ wody, demontaż muszli ustępowych, zlewozmywaków, umywalek. Wykłuwane są bruzdy w ścianach, posadzkach pod nową instalację jak również montaż nowej instalacji c.o. Zamontowana została pompa obiegowa. Stawiane są rusztowania wokół budynku.

 

 

Systematycznie wymieniana jest stolarka okienna – stare drewniane i wypaczone okna zostają zamienione nowymi, białymi oknami z PCV.

 Sierpień 2010


Zaczynamy montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej dla wody ciepłej i zimnej oraz dokonujemy białego montażu.

 

Stopniowo przystępujemy do ocieplenia budynku. Niestety prace na zewnątrz uzależnione są od warunków atmosferycznych.
 

  Wrzesień 2010
Zakończono prace związane z instalacją c.o. i wodno-kanalizacyjną. Sprawdzono cyrkulacje wody, podłączona została kanalizacja, zamontowano grzejniki i przeprowadzono próbę szczelności instalacji. Pełny sukces prac!

 Nadal kontynuujemy prace polegające na modernizacji elewacji. Położone zostały tynki, wykonano obramowania okien, pomalowano filary. Dom Pomocy Społecznej w Konarach zyskał radosne barwy

 

Październik 2010

Kończymy elewację zewnętrzną budynku. Zaczynamy prace remontowe na I piętrze mające na celu pozyskanie dodatkowych pomieszczeń.
Zamontowane zostały drzwi przeciwpożarowe.

Mieszkańcy, współpracownicy oraz bracia są wdzięczni za ciepło i nowy wizerunek swego mieszkalnego Domu, które otrzymali dzięki przychylności władz Powiatu Krakowskiego, wsparcia ze Środków UE oraz własnych środków Konwentu.