Dom pomocy społecznej » Projekty » Zakończenie realizacja projektu M.R.P.O

 

 
W miesiącu grudniu 2010 roku zakończono realizację projektu w ramach MPRO  przebudowy Domu Pomocy Społecznej w Konarach-Zielonej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwamieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

„Podniesienie jakości usług opieki spolecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej Konwentu OO Bonifratrów w Konarach-Zielonej”.

Zrealizowana inwestycja bezpośrednio przyczyniła się do poprawy warunków oraz jakości świadczenia usług prowadzonych przez placówkę.

 

Zniwelowano bariery architektoniczne w budynku i na zewnątrz,dostosowano placówkę dla osób z zaburzeniami psychicznymi,stworzono dodatkowo 10 miejsc pobytowych dla mieszkańców,przyjęto dodatkowo 5 osób do pracy,ocieplono budynek i zmodenizowano ogrzewanie przez co zmniejszone zostały koszty ogrzewania,dostosowano obiekt do obowiązujących przepisów prawa,spełnienie wymagań europejskich w zakresie ochrony środowiska,zapewnono stabilność funkjonowania Domu.

 

Dom Pomocy Społecznej Konwentu Ojców Bonifratrów w Konarach-Zielonej zapewnia mieszkańcom warunki życiowe zaspokajając potrzeby fizyczne,psychiczne i bytowe mieszkańców,umożliwiając rozwój psychospołeczny i integrację ze środowiskiem lokalnym.Zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych.Świadczona jest całkowita opieka pielęgniarska ,rehabilitacja ,zajęcia kulturalno-rekreacyjne,opieka Duchowa oraz różne formy terapeutyczne.Dom zapewnia kompleksowe wsparcie przebywających tu osób.

 

Dzięki uczynionej inwestycji i przeprowdzonej termomodernizacji wspomaganej przez środki Unijne oraz z Zakonu Bonifratrów, Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 15 kwietnia 2011 roku po wizytacji obiektu zezwolił Konwentowi Ojców Bonifratrów pod wezwaniem św.Józefaz siedzibą w Konarach na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Konwentu OO. Bonifratrów w Konarach-Zielonej przeznaczonego dla 62 osób przewlekle psychicznie chorych.

         

    Dom Pomocy Społecznej przed i w trakcie prac modernizacyjnych:

 

 

 

 

 A oto efekt wykonanych prac modernizacyjnych:

 

 

 

  Dotyczy   realizacji
Projektu przebudowy Domu Pomocy Społecznej w Konarach-Zielonej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwamieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

znak sprawy: P-1/ 2010 Konary, 27.05.2010 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego na przebudowę Domu Pomocy Społecznej Konwentu Zakonu Bonifratrów w Konarach-Zielonej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

 

Konwentu Zakonu Bonifratrów
Konary – Zielona 21
32-040 Świątniki Górne

informuje, że w przetargu ograniczonym na przebudowę Domu Pomocy Społecznej Konwentu OO. Bonifratrów w Konarach-Zielonej 21 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, została złożona 1 oferta przez:

„JAWOR” Usługi Remontowo-Budowlane,
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 8.

W związku z tym, że została złożona 1 oferta, umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 31 maja 2010 r.